0180-428690 info@spraakfabriek.nl

Logopedie voor volwassenen

Kwaliteit

De logopedisten werkzaam bij De Spraakfabriek vinden kwaliteit zeer belangrijk. Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze logopedisten blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van een kwaliteitskring.

Er wordt bij De Spraakfabriek gewerkt volgens de logopedische standaarden. Het methodische logopedisch handelen is een duidelijke structuur die onze logopedisten volgen. De Spraakfabriek voldoet aan de eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie, zoals die is opgesteld door de NVLF. In 2014, 2016 en 2018 heeft de praktijk de (tweejaarlijkse) Kwaliteitstoets behaald. Inmiddels is ook de Kwaliteitscyclus logopedie met succes doorlopen in 2020, 2021 en 2022.

Tevredenheidsonderzoek

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu met het doel de zorg steeds te verbeteren. De ervaring van onze cliënten is hierin van essentieel belang. Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau ZorgRespons van Prosoftware verstuurt periodiek vragenlijsten naar cliënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. ZorgRespons behandelt je gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onze logopedisten en de zorgverzekeraar komen niet te weten wat je hebt geantwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorgverlening.

Wetenschappelijk onderzoek

De Spraakfabriek doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het doel hiervan is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het Nivel verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee cliënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Cliënten kunnen bij onze logopedisten meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Per 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Spraakfabriek volgt het stappenplan zoals de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) deze heeft opgesteld. Voor verdere informatie kun je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling doorlezen.

VIM: Veilig Incidenten Melden

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk of afdeling weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Zo’n gebeurtenis wordt een ‘incident’ genoemd. Het melden van dergelijke incidenten is belangrijk om te kijken waar verbetering mogelijk is. De Spraakfabriek maakt gebruik van het protocol Veilig Incidenten Melden opgesteld door de beroepsvereniging NVLF, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Klachtenregeling

(conform Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg WKKGZ)

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

Je komt voor goede hulp en begeleiding. De Spraakfabriek wil je die graag bieden. Je logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn dan is het belangrijk om dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Alle logopedisten van De Spraakfabriek zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

De eerste stap: een gesprek aangaan met je logopedist en/of de praktijkhouder van De Spraakfabriek. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Voor het aanvragen van een gesprek kun je bellen met De Spraakfabriek via 0180-428690 of een e-mail sturen naar info@spraakfabriek.nl.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt of misschien heb je een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij De Spraakfabriek is aangesloten, biedt jou een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op www.klachtenloketparamedici.nl vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer je vragen en/of hulp nodig hebt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover lees je op de bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt je klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Je krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op je ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met jouw logopedist. Uiterlijk binnen zes weken zal jouw logopedist haar reactie of oplossing moeten geven op de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Wanneer je niet tevreden bent over de geboden oplossing of over de klachtenafhandeling, dan kun je terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor je logopedist als voor jou. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd, ook is het mogelijk dat de behandeling niet is verlopen zoals verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost je niets. Wanneer je een oordeel van de geschillencommissie wenst, dan betaal je € 50,00 als tegemoetkoming. Als je een schadevergoeding eist, is dit € 100,00. Deze kosten betaal je ongeacht of je al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt je er niet uit met deze regeling?

In dat geval ben je uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of je hiermee het beste bent geholpen.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij je graag van dienst! Voor het aanvragen van een gesprek kun je bellen met De Spraakfabriek via 0180-428690 of een e-mail sturen naar info@spraakfabriek.nl.

 

Vraag direct ons advies

aanmelden